6.11.2010

Jornades de conservació preventiva


Anem a unes jornades sobre conservació preventiva al Museu Marítim. Algunes ponències diuen moltes veritats però moltes obvietats. Ens trobem diferents coneguts del ram. Un dels dies hem qeudo xopa de camí cap a les drassanes. En general, hauríem de tenir més atenció per les col·leccions, a la llarga és la feina més important i la que té més sentit. Sobretot en plena crisi, una de les feines que em fa sentir millor és fer documentació i grans troballes. El Balaguer, en aquest sentit, és un pou sense fons.

I Jornades de conservació preventiva
(08/06/2010 - 09/06/2010)

I Jornades de conservació preventiva
La conservació preventiva, una responsabilitat compartida
8 i 9 de juny de 2010

L’objectiu principal d’aquestes jornades és aprofundir en
l'aplicació de les mesures de conservació preventiva sobre
béns patrimonials: conceptes bàsics i pautes. La seva ma-
nipulació, l’emmagatzematge i l'exposició requereixen la
presa de decisions sobre mesures de conservació.
Les jornades se centraran en la presentació d’un conjunt
d’estratègies de caràcter tècnic i de gestió que es recoma-
na aplicar per tal de prevenir la deterioració dels objectes
i garantir-ne la conservació material. Amb aquestes jor-
nades volem remarcar la necessitat d’implicar totes les
persones i col·lectius que es dediquen a tasques relacio-
nades amb els béns patrimonials, i definir de quina
manera cada un d’ells és responsable d’una part de la
conservació preventiva. La seva implicació i la definició
d’uns protocols viables són la base per aconseguir fer rea-
litat la conservació del patrimoni.
Dirigides a conservadors, restauradors i altres professio-
nals responsables de col·leccions, o que treballen en con-
tacte directe amb fons patrimonials.
I Jornades de
conservació preventiva
La conservació preventiva, una responsabilitat
compartida
NES REIALS
Drassanes s/n. 08001 Barcelona
933 429 920 Fax 00 34 933 187 876
.cat m.maritim@diba.cat

Dimarts 8 de juny
8.30h: Acreditacions
9h: Presentació de les jornades. Roger Marcet i Barbé, director general del Museu Marítim de Barcelona Sessions d’introducció
9.15h: Desarrollo e implantación de un plan de conservación preventiva. Sílvia Noguer Torrell, responsable de Conservació i Restauració del Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
10h: Implicació de tot el personal en la conservació preventiva. Mireia Mestre Campà, Cap de l’Àrea de Restauració i Conservació Preventiva del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
10.45h: Pausa-Cafè
Conservació preventiva en els espais de reserva
11.15h: Conservació preventiva i protocols en reserves de col·leccions heterogènies. Lídia Font Pagès, responsable de Conservació i Restauració del Museu d’Història de Barcelona.
12h: Conservació preventiva i protocols en fons fotogràfics. Pep Parer Farell, fotògraf i assessor en conservació de fons fotogràfics.
12.45h: Conservació preventiva i protocols en reserves d’arxiu i fons bibliogràfics. Gemma Goicoechea, restauradora de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
13.30h: Torn de preguntes
14.15h: Pausa